Co się stanie jeśli nie zapłacę kary z UFG?

Większość kierowców ukaranych za brak posiadania polisy OC liczy że UFG o nich zapomni. Tylko 35 procent ukaranych płaci karę dobrowolnie, od pozostałych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ściąga należność w trybie egzekucyjnym.

 - Unikanie kontaktu po otrzymaniu pisma z UFG o stwierdzeniu braku polisy OC to najgorsza z możliwych strategii – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

- Wczesny kontakt z Funduszem pozwala uniknąć właścicielowi nieubezpieczonego auta dodatkowych kosztów, wynikających na przykład z windykacji kary za brak OC przez urząd skarbowy, a w efekcie również kłopotów związanych z zajęciem wynagrodzenia lub rachunku bankowego – dodaje prezes UFG.

 

Brak polisy OC – jak wygląda egzekucja?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opracował mechanizmy dzięki którym większość stwierdzonych braków polis OC jest wynikiem kontroli własnej UFG na podstawie danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych. Jeszcze 4 lata temu kontrola własna stanowiła jedynie 50% wszystkich ujawnionych braków OC – pozostała część to głównie wynik kontroli drogowych.

Stwierdzenie braku polisy OC nie oznacza jeszcze wszczęcia egzekucji. Najpierw Fundusz zwraca się do posiadacza z prośbą o przekazanie ważniej polisy OC lub umowy sprzedaży pojazdu którego kontrola dotyczy. Jeśli pojazd faktycznie nie ma OC to najlepiej zapłacić kary dobrowolnie.

- Płacąc karę w trybie dobrowolnym można wystąpić do Funduszu o zastosowanie ulgi w spłacie należności, w postaci rozłożenia jej na szereg nieoprocentowanych rat lub – wyjątkowej sytuacji – odroczenia terminu spłaty – zaznacza Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Najważniejsze aby uniknąć egzekucji jest odpowiedzenie na pismo z UFG. Jeżeli w terminie podanym w piśmie nie ma odpowiedzi Fundusz wyśle przypomnienie do kontrolowanego. Jeżeli i tym razem nie ma odzewu – średnio po około trzech miesiącach – UFG wszczyna egzekucję i przekazuje ściągnięcie kary do urzędu skarbowego.

 

Co się stanie jeśli nie zapłacę kary z UFG?

W przypadku braku opłacenia kary UFG wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę ściągnięcia należności do urzędu skarbowego. Urząd może odzyskać pieniądze np. z nadpłaty podatku dochodowego, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia lub z nieruchomości.

Wybór środka egzekucyjnego należy do urzędu skarbowego. Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nakazują wykorzystać taki sposób egzekucji który jest najmniej uciążliwy dla ukaranego. W pierwszej kolejności, jeśli jest to możliwe, kara jest ściągana z nadpłaty podatku. Jeśli nie ma takiej możliwości to urząd może zwrócić się do pracodawcy ukaranego o zajęcie części wynagrodzenia lub do banku o ściągniecie należności z konta bankowego.

Jeśli powyższe ścieżki egzekucyjne okażą się nieskuteczne do może dojść do zajęcia przez poborcę skarbowego majątku ruchomego ukaranego.

 

W roku 2018 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadził łącznie ponad 152 tysiące spraw o zapłacenie kary za brak polisy OC. W tym okresie UFG wystawił ponad 36,6 tysięcy tytułów wykonawczych.

Całkowita kwota należności z kar za brak ubezpieczenia OC wynosiła w 2018 roku 196 mln złotych.

 

Zdjęcia